search
Màu nền
Cỡ chữ

Thiên định Thánh Nhân

Chương 70: Thiên định Thánh Nhân

Chương 70: Thiên định Thánh Nhân

Nguyên Thủy hỏi; "Xin hỏi Đạo Tổ, Thánh Nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có khác biệt gì?"

Hồng Quân nói: "Thánh Nhân vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không nhất định là Thánh Nhân. Hai điểm giống nhau là đều tu thành vạn kiếp bất diệt Hỗn Nguyên đạo quả. Khác biệt chính là Thánh Nhân nguyên thần ký thác hư không, cùng Thiên Đạo tương hợp, cùng thế giới cùng tồn, bất tử bất diệt. Càng có thể mượn thiên địa chi lực, pháp lực vĩnh viễn không thiếu thốn, ngang nhau cảnh giới bên trong, Thánh Nhân thực lực thắng qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên."

Thông Thiên hỏi: "Xin hỏi Đạo Tổ, thành thánh chi pháp có bao nhiêu?"

Hồng Quân nói: "Đại đạo ba ngàn, từng cái từng cái nhưng chứng Hỗn Nguyên, nhưng bần đạo sở tu nguyên thần chi đạo tổng kết lại tổng cộng có ba loại phương pháp."

Tiếp Dẫn đạo; "Cái nào ba loại?"

Hồng Quân nói: "Thứ nhất, lấy lực chứng đạo. Tức lấy tự thân lực lượng phá khai thiên đạo gông xiềng, nguyên thần siêu thoát Thiên Đạo, cùng đại đạo tương hợp, trở thành cùng Thiên Đạo ngang bằng tồn tại. Đây là vì Đại Đạo Thánh Nhân."

"Thứ hai, Tam Thi chứng đạo. Chém tới Tam Thi về sau, nhưng Tam Thi hợp nhất, trước tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, sau đó lại nguyên thần ký thác hư không, có thể thành Thánh Nhân."

"Thứ ba, công đức chứng đạo. Công đức là Thiên Đạo bản nguyên diễn hóa, có thể dùng vô lượng công đức trực tiếp thu hoạch được Thiên Đạo cảm ngộ, tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Bất quá Hỗn Nguyên đạo quả khó thành, trước lúc này trước muốn nguyên thần câu thông Thiên Đạo, mượn nhờ Thiên Đạo chi lực mới có thể ngưng kết thành Hỗn Nguyên đạo quả."

Nữ Oa hỏi: "Nguyên thần muốn thế nào câu thông Thiên Đạo?"

Hồng Quân lão tổ nói: "Cái này cần đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí là nguyên thần câu thông Thiên Đạo cầu nối, không Hồng Mông Tử Khí thì dù có vô lượng công đức, cũng vô pháp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng không thể thành thánh."

Đông Vương Công nói: "Nói đúng là, trước hai loại phương pháp, chính là không có Hồng Mông Tử Khí thành thánh, cũng có thể tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Nhưng công đức chứng đạo chi pháp, trước phải nguyên thần câu thông Thiên Đạo, nếu không có Hồng Mông Tử Khí, thì lại nhiều công đức, cũng vô pháp thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả a?"

Hồng Quân lão tổ nói: "Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, nhưng tại vô lượng Hỗn Độn bên trong vĩnh tồn, trình độ nhất định đã thoát ra Thiên Đạo lồng chim. Như mình không cách nào tu thành Hỗn Nguyên đạo quả, thì cần muốn lấy công đức diễn hóa Thiên Đạo bản nguyên chi tượng, lấy quán đỉnh phương thức tu thành Hỗn Nguyên đạo quả. Đây chỉ có nguyên thần ký thác Thiên Đạo, lẫn nhau hòa làm một thể, mới có thể thành công làm được, bởi vậy như chỉ có công đức, không Hồng Mông Tử Khí, thì không cách nào thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả."

Đông Vương Công trong lòng hiểu rõ, cái này ba loại phương pháp chân chính đáng tin cậy vẫn là trảm Tam Thi chi pháp. Lấy lực chứng đạo liền không nói, công đức chứng đạo nhìn đơn giản nhất, nhưng công đức rất khó khăn thu hoạch.

Mà lại loại này thành đạo phương thức, là trực tiếp cảm ngộ Thiên Đạo bản nguyên, tương đương với có đáp án lại làm bài mắt, mình dù sao không có chân chính cước đạp thực địa đi qua một lần, căn cơ so với Tam Thi chi pháp kém không ít.

Mà lại theo thuyết pháp này, công đức chứng đạo chi pháp đầu tiên liền muốn câu thông Thiên Đạo, nguyên thần ký thác hư không, cũng chính là trước một bước thành thánh, sau đó mới có thể ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả, cùng Tam Thi chứng đạo trình tự tương phản.

Cái này cũng mang ý nghĩa Tam Thi chứng đạo có hai loại lựa chọn, đã nhưng chỉ làm một cái tiêu dao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng có thể tiến một bước thành thánh. Nhưng công đức chứng đạo trước một bước khóa lại nguyên thần, cũng chỉ có thể thành thánh, không cách nào lựa chọn làm một cái tương đối tự do Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.

Hồng Quân rồi nói tiếp: "Lấy lực chứng đạo chứng chính là Đại Đạo Thánh Nhân, chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong, hoàn toàn không có khả năng tính. Thiên Đạo bên dưới, Thánh Nhân cũng là sâu kiến, thử nghĩ một cái ngay cả Hỗn Nguyên chi cảnh đều không thể thành tựu người, như thế nào đi tránh thoát Thiên Đạo? Cái này tương đương với muốn một phàm nhân không tá trợ bất luận cái gì công cụ mà vừa sải bước đến trên trời, hoàn toàn vi phạm đại đạo quy luật, là lấy có tương đương không có."

"Trừ cái này ba loại phương pháp bên ngoài, còn có một loại vốn là tồn tại chứng đạo chi pháp, chính là đi pháp tắc luyện thể con đường, bây giờ Vu tộc, cùng Hỗn Độn Ma Thần đều là đi loại phương pháp này."

"Nhưng pháp tắc luyện thể con đường, là trực tiếp lấy thân thể vì vũ trụ, cùng thiên địa tương hợp, cảm ngộ giữa thiên địa đại đạo pháp tắc, cũng đem lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ấn khắc tại thân thể phía trên, mới có thể đưa tay nhấc chân chính là lực lượng thể hiện."

"Nhưng một phương diện pháp tắc khó mà lĩnh ngộ,

Một phương diện khác thân thể khó có thể chịu đựng, như muốn tu thành Hỗn Nguyên đạo quả, đầu tiên muốn đem thân thể của mình luyện thành trước không thua ngày chí bảo cường độ, mới có thể."

"Hỗn Độn Ma Thần sinh mà cường đại, đản sinh tại Hỗn Độn bên trong, thân thể vốn là vạn kiếp bất diệt chi thể, là lấy rất đơn giản liền nắm giữ một đầu đại đạo, từ đó tu thành Hỗn Nguyên đạo quả. Nhưng Hồng Hoang sinh linh muốn pháp tắc chứng đạo, trừ phi mười hai cái Tổ Vu hợp nhất có lẽ có hi vọng, nếu không cơ bản không có khả năng."

"Bần đạo tu nguyên thần đại đạo, là lấy chỉ tổng kết ba đầu nguyên thần chứng đạo chi pháp, pháp tắc chứng đạo đi là luyện thể con đường, bần đạo không lắm tinh thông."

Hồng Quân sau khi nói xong, bắt đầu giảng giải ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả pháp môn, quyết khiếu cùng mình cảm ngộ. Đám người đối Thánh Nhân có nhận biết về sau, tất cả đều tập trung tinh thần nghe, sợ bỏ lỡ một chữ.

Trong nháy mắt chính là ba ngàn năm thời gian trôi qua, Hồng Quân kể xong về sau, im ngay không nói.

Đám người vừa nghĩ tới Thánh Nhân vô lượng thần uy, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão Tử lại hỏi: "Xin hỏi Đạo Tổ, người nào có thể thành thánh?"

Hồng Quân trầm mặc một lát, mặt không thay đổi nói: "Thiên Đạo bên dưới, Thánh Nhân chi vị có tám."

"Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ngươi ba người là Bàn Cổ nguyên thần biến thành, nhận Bàn Cổ di trạch, đương hưởng Thiên Địa Chí Tôn chính quả, ngươi ba người nhưng nguyện bái ta làm thầy?"

Lão Tử trong lòng ba người khẽ động, vội vàng quỳ xuống nói: "Đệ tử được Đạo Tổ truyền pháp, sớm đã có sư đồ chi thực. Được Đạo Tổ không bỏ, đệ tử bái kiến lão sư."

Hồng Quân cười gật gật đầu, nói: "Nơi này có ba đạo Hồng Mông Tử Khí, liền ban cho ngươi ba người, hảo hảo lĩnh hội, nhưng chứng Thánh Nhân chính quả."

Tam Thanh mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận Hồng Mông Tử Khí, dập đầu bái tạ về sau, tại mọi người ước ao ghen tị bên trong ngồi trở lại trên bồ đoàn.

Hồng Quân nói tiếp đi: "Nữ Oa, ngươi ngày sau có một trận đại công đức muốn làm, nhưng nguyện vì ta quan môn đệ tử?"

Kinh hỉ tới quá đột ngột, Nữ Oa nương nương ngu ngơ mấy giây sau, mới tại Phục Hi nhắc nhở quỳ xuống ngã xuống đất, một mặt kích động dập đầu bái sư, sau đó toại nguyện đạt được một đạo Hồng Mông Tử Khí.

Hồng Quân ban thưởng bốn đạo Hồng Mông Tử Khí về sau, ngậm miệng không nói thêm gì nữa, cái này nhưng lo lắng phía dưới tự cho là có tư cách thành thánh cái khác Tiên Thiên đại thần, từng cái vò đầu bứt tai, hi vọng Đạo Tổ tiếp tục ban cho mình thành thánh chi cơ.

Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn mắt thấy bồ đoàn bên trên khác bốn người đều chiếm được thành thánh cơ duyên, chỉ có huynh đệ mình hai người hai tay trống trơn, trong lúc nhất thời cũng không lo được căng thẳng, vội vàng quỳ xuống, kêu khóc nói: "Mời Đạo Tổ thương tiếc ta Tây Phương cằn cỗi khốn khổ, cũng thu huynh đệ của ta làm đồ đệ, ban thưởng chúng ta cơ duyên, làm tốt đại lục phương tây tạo phúc."

Hồng Quân mở mắt ra, thản nhiên nói: "Hi vọng hai người các ngươi nhớ kỹ chính mình nói. Bất quá ngươi ta duyên phận nông cạn, chỉ có thể làm ký danh đệ tử."

Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nghe xong có cửa, lập tức vui như lên trời. Tuy là ký danh đệ tử, nhưng cũng so ngoại nhân được không là? Vội vàng rất cung kính đi lễ bái sư, thái độ chi cung kính so với Tam Thanh chờ thân truyền đệ tử cũng không kém chút nào.

Lập tức Hồng Quân lại ban cho hai bọn họ Hồng Mông Tử Khí, đến tận đây, ngồi ở phía trước bồ đoàn bên trên sáu người toàn bộ đạt được thành thánh chi cơ.

Một màn này để Hồng Vân lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ hối hận chi cực, nhất là Côn Bằng lão tổ, như lúc ấy kiên trì không nhường chỗ ngồi vị, hiện tại Tiếp Dẫn kia đạo Hồng Mông Tử Khí nhưng chính là chính mình.

Nghĩ đến đây, hắn liền đối lúc ấy chủ động thoái vị cũng khuyên mình cũng làm cho vị Hồng Vân lão tổ hận muốn chết, đồng thời đối lúc ấy mở miệng ồn ào, đuổi mình xuống tới Đế Tuấn huynh đệ tăng thêm mấy phần hận ý.

Nhưng Đế Tuấn huynh đệ lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư chú ý Côn Bằng ý nghĩ. Tám tôn Thánh vị lúc này đã đi sáu tôn, nhưng sáu người này bên trong ngay cả Yêu tộc Tứ hoàng bên trong tồn tại cảm thấp nhất Nữ Oa đều có, nhưng không có huynh đệ bọn họ phần, vậy làm sao có thể chịu đựng?

Mắt thấy Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người một phen khóc cầu, đạt được Hồng Mông Tử Khí, Đế Tuấn cũng không lo được mình Thiên Đế uy nghiêm, vội vàng quỳ xuống, hô: "Đạo Tổ, đệ tử thân là Thiên Đế, vì Hồng Hoang thế giới chi chủ, cũng có lớn lao công lao ở thiên địa, khẩn cầu Đạo Tổ ban thưởng đệ tử thành thánh cơ duyên."

Hồng Quân lão tổ đạm mạc nói; "Thánh Nhân chưởng giáo hóa quyền lực chuôi, vì Hồng Hoang sinh linh truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, đồng thời dẫn đạo sinh linh hướng thiện, giảm bớt nhân quả sinh sôi, lấy lợi cho thế giới trưởng thành tấn thăng."

"Nhưng Thiên Đạo trùng cân bằng, cho nên Thánh Nhân không thể làm lớn, không thể chưởng sinh linh hình pháp trật tự quyền lực chuôi."

"Thiên Đế vì Hồng Hoang chúa tể, là thiên địa to lớn, chức trách cùng Thánh Nhân tương phản, không thể chưởng giáo hóa quyền lực chuôi, chỉ chưởng thiên hình pháp trật tự."

"Cho nên Thánh Nhân không thể làm Thiên Đế, Thiên Đế cũng không thể thành thánh."

Đế Tuấn nghe vậy, như là ngũ lôi oanh địa, lại hối hận vừa tức. Nghĩ không ra mình tân tân khổ khổ mưu cầu Thiên Đế chi vị, đến lúc này lại phản thành mình thành thánh trở ngại.

Thiên Đế chi vị tuy tốt, nhưng Hồng Hoang đại lục chung quy là thực lực vi tôn. Hắn bây giờ danh vị tuy cao, nhưng lại tính cả một cấp bậc Tiên Thiên đại thần đều thúc đẩy bất động. Nếu có thể thành thánh, có được vô lượng thần uy, những người này còn dám không ngoan ngoãn nghe lời a?

Hồng Quân nói tiếp: "Ngươi cũng không cần nhụt chí, Thiên Đế, Thiên Hậu xưng là Đại Thiên Tôn, là Hồng Hoang thế giới bên trong xếp hạng thứ nhất, thứ hai vị nghiệp, so Thánh Nhân chính quả chỉ mạnh không yếu, ngươi như vận dụng thật tốt , chờ tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, cũng có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyệt sẽ không so Thánh Nhân chênh lệch."

Đế Tuấn không cách nào, đành phải quỳ tạ Đạo Tổ, đồng thời trong lòng tự hỏi Đạo Tổ lời nói, cũng cảm thấy có chút có lý.

Dù sao Thánh Nhân chính quả có bao nhiêu vị, nhưng Thiên Đế nghiệp vị cũng chỉ có một tôn, phương nào càng tôn quý một chút, không cần nói cũng biết.

Mình xây dựng website này ban đầu vì mục đích chia sẻ cho mọi người nguồn sách mà ở những nơi khác thu phí. Hiện tại mình đang dùng thời gian rảnh cuối tuần để làm thêm app cho Android và iOS, nhưng gần đây xảy ra một vấn đề như các bạn thấy server đang càng ngày càng chậm do lượng truy cập cao mà mình không đặt quảng cáo (và sẽ KHÔNG).
Hiện tại mỗi tháng chi phí duy trì server ở mức 700k - 1tr5. Nếu bạn thấy website này hữu ích hãy ủng hộ 1 ly cafe để giúp mình duy trì. Xin cảm ơn!
Thông tin donate xin gửi về:
Techcombank: 19034721731017 chủ tài khoản Nguyen Vu Huu Tri. Momo/Zalopay: 0909987003
arrow_upward